Om e‑hälsospecifikationer

E-hälsospecifikationer är en förutsättning för att information skapas och används på ett standardiserat sätt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

E-hälsospecifikationer är strukturerade beskrivningar av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Frågor och svar

Olika delar, typer och format

En e‑hälsospecifikation kan bestå av flera olika delar, till exempel en begreppsmodell, en informationsmodell eller ett kodverk. Ibland finns de olika delarna tillgängliga som egna specifikationer i separata dokument, ibland i ett och samma dokument.

E-hälsospecifikationer kan också delas upp i olika typer, till exempel i informationsspecifikation, gränssnittsspecifikation eller kravspecifikation. API-beskrivningar, FHIR-profiler, OpenEHR arketyper, tjänstekontrakt, nationella informationsmängder, informationsmodeller eller urval ur kodverk är exempel på andra typer av specifikationer.

E-hälsospecifikationer kan tillgängliggöras i olika format; några vanliga format är pdf, xml, json, eller rdf. Utgivarna bestämmer i vilket format deras e‑hälsospecifikationer publiceras.

NGS, nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer – principer och kriterier

NGS:er är e‑hälsospecifikationer som motsvarar ett behov som delas av flera aktörer och som efter en genomgången formell process har funnits vara nationellt tillämpliga.

För att en e‑hälsospecifikation ska få status som NGS, behöver den genomgå en bedömningsprocess. Bedömningsprocessen involverar flera steg och är tänkt som en form av kvalitetssäkring av e‑hälsospecifikationerna. Som stöd för bedömningsarbetet finns bland annat några grundläggande principer och en uppsättning kriterier för bedömning av e‑hälsospecifikationer.

Principerna är tänkta att underlätta acceptans av framtagna e-hälsospecifikationer och utgår från två viktiga aspekter som en specifikation bör ha för att nå acceptans: tillit och kvalitet. Kvalitetsprinciperna kommer från principerna för kvalitetsledningssystem i ISO-standarden ISO 9000 och tillitsprinciperna kommer från EU:s förordning för standardisering.

Kriterierna bygger på internationellt framtagna kriterier som E‑hälsomyndigheten, i samarbete med andra aktörer, har anpassat till svenska förhållanden. Kriterierna är indelade i olika områden som fångar olika aspekter av en e‑hälsospecifikations livscykel, från utveckling till avveckling.

Till varje kriterium finns nivåer som indikerar hur väl man uppfyller kriteriet. Den sammanvägda bedömningen, enligt kriterierna, är tänkt att ge en övergripande bild av en specifikations kvalitet, hållbarhet och mognad. De områden som bedöms är:

  • Utveckling
  • Mognadsgrad
  • Trovärdighet
  • Stöd och färdigheter
  • Interoperabilitet
  • Hållbarhet
  • Kostnad och arbetsinsats
  • Förvaltning

Kriterierna kan också fungera som ett stöd och en checklista vid utveckling av nya e‑hälsospecifikationer.

Läs mer om bedömningsprocessen och kriterierna .

Nyttan med e‑hälsospecifikationer

En viktig del i digitaliseringen av hälso- och sjukvård och socialtjänsten, är att it-system kan utbyta information entydigt och säkert. E-hälsospecifikationer som är harmoniserade och återanvändbara underlättar detta. Med ett standardiserat och strukturerat informationsutbyte kan informationen enklare återanvändas där den behövs – då minskar behovet av att dokumentera dubbelt.

Dessutom slipper individen själv eller närstående att upprepa samma information flera gånger. Återanvändning av information bidrar därmed till jämlik vård och omsorg och till ökad patientsäkerhet.